Verbális agresszió, tabutörés, káromkodások
2015. november 03. kedd, 16:34

Bachát László 1987: A trágárságtól ments meg, uram, minket! In: Deme László – Grétsy László – Wacha Imre (szerk.): Nyelvi illemtan. Budapest: Ifjúsági Lap- és Könyvki-adó. 327–66.

Bahtyin, Mihail 1982: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Balázs Géza 2001: Miért jobb a sör a nőknél? Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór. Budapest: Fekete Sas Kiadó.

Bausinger, Hermann 1995: Népi kultúra a technika korszakában. Budapest: Osiris-Századvég. (Osiris Kiskönyvtár)

Benkő László 1980: Durva szók a köznyelvben és a szépirodalomban. In: Rácz Endre – Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelen-téstana köréből. Budapest: Tankönyvkiadó.

Berencsi Erika 1996: Abszurd humor – nyelvi humor. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Online: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/abszurd/abszurd.htm [2011. 01. 06.]

Buda Béla 1986: Az agresszió megértésének pszichológiai korlátai. In: Csányi Vilmos (szerk.): Agresszió az élővilágban. Budapest: Natura. 183–194.

Csányi Vilmos 1986: Az emberi agresszió. In: Csányi Vilmos (szerk.): Agresszió az élővilág-ban. Budapest: Natura. 167–177.

Galgóczi László 1984: Állandósult szókapcsolataink egy csoportjának grammatikájához. In: Magyar Nyelvőr, 184–194.

Galgóczi László 1991: A magyar szitokszók kutatásának története. In: Kiss Jenő – Szűts László (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 195–9.

Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor – Kovalovszky Miklós (szerk.) 1972: Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kegyesné Szekeres Erika 2008: Verbális agresszió és nemi sztereotípiák. In: Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiai Paedagogicae Agriensis. Eger: Eszterházy Károly Tanár-képző Főiskola. 61–90.

Kis Tamás 1991: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

Kürtösi Katalin 2000: Istenkeresés a Csirkefejben, http://www.napkut.hu/naput_2000/2000_05/090.htm [2011. 01. 06.]

Nagy Ferenc 1968: A nyelvi humor főbb típusai. In: Magyar Nyelv, 10–22.

NymKkv. = Grétsy László – Kovalovszky Miklós (szerk.) 1980, 1985: Nyelvművelő kézikönyv 1–2. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Pethő Zoltán 2003: A graffiti előfordulási formái. In: Zsigmond Győző (szerk.): Napjaink folklórja – Folclorul azi. Budapest – Bucuresti: A Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Centrul Cultural al Republicii Ungare. 195–212.

Pusztai Ferenc (főszerk.) 2003: Magyar értelmező kéziszótár. 2., átdolg. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Schwitalla, Johannes 1997: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Grundlagen der Germanistik 33. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Szathmári István (szerk.) 1961: A magyar stilisztika útja. Bp.

Theunert, Helga 1999: Gewalt in den Medien. Brandenburg: Pädagogisches Landesinstitut.

Tolnai Vilmos 1992: Szólások. In: A magyarság néprajza III. 2. kiadás. Szekszárd. 397–433.

Török Gábor 1969: XVII–XVIII. századi palóc szitkok és káromkodások. In: Magyar Nyelv: 86–7.

Veszelszki Ágnes 2002: Üzi a mobon? SMS-szövegek 2001-ben. In: Balázs Géza (szerk.): Informatikai technológia és nyelvhasználat. Budapest: NKÖM, Trezor. 239–247.

Veszelszki Ágnes 2006: Az sms nyelvhasználatának extralingvális és intralingvális vizsgálata. Szakdolgozat. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék.

Veszelszki Ágnes 2011a: Verbális agresszió az sms-ekben. In: Balázs Géza: Sms-nyelv és -folklór. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kft., Prae.hu. 98−106.

Voigt Vilmos 2003: A mai folklór történeti korszakai. In: Zsigmond Győző (szerk.): Napjaink folklórja – Folclorul azi. Budapest – Bucuresti: A Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Centrul Cultural al Republicii Ungare. 9–16.

Zlinszky Aladár 1992: A magyarság néprajza III. 2. kiadás. Szekszárd.

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat