Nyelvi kommunikáció
2017. január 03. kedd, 15:39

 

 

A szóbeli és írott kommunikáció formái

Crystal, David 1998: A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris.

Gyurgyák János 1996: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó.

Norma és nyelvhasználat, nyelvpolitika

Kreatív írás

 

Természetes és mesterséges nyelvek

Crystal, David 1998: A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris.

Salomonné Csíszár Pálma 2003: Apanyelvem az eszperantó. In: Gecső Tamás (szerk.): Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek. Budapest: Tinta Könyvkadó, 44-46, 78-85.

Videó: TED-Ed How languages evolve.

 

Írásrendszerek

Crystal, David 1998: A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris.

Robinson, Andrew 1995: Az írás története. Jószöveg Műhely Kiadó.

 

A jelnyelv

Bartha Csilla – Hattyár Helga 2011: A magyarországi siket közösség és a magyarországi jelnyelv – Siketség, nyelvhasználat, identitás. Budapest: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége – MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont.

Bartha Csilla – Hattyár Helga 2011: Siketség, kétnyelvűség, oktatás. Szemelvénygyűjtemény. Budapest.

Crystal, David 1998: A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris.

Jelnyelvi szótár. SINOSZ.

Hallatlan weboldal.

 

Nyelv és társadalom (szociolingvisztika)

A. Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk.) 2002: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Budapest: Tinta.

Réger Zita 1990: Utak a nyelvhez. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Wardhaugh, R. 1995: Szociolingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

Kovács Mónika (szerk.) 2017: Társadalmi nemek – Elméleti megközelítések és kutatási eredmények. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Replika 85-86. száma, Körkép a kortárs hazai genderkutatásokról

Szociolingvisztika

 

Nyelvhasználat (pragmatika). Nyelvi udvariasság

Grice, H. P. 1997: A társalgás logikája. In: Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Budapest: Osiris, 213−227.

Nemesi Attila László 2000: Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv. 418–436.

Tátrai Szilárd 2011: Bevezetés a pragmatikába Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Bárdosi Vilmos (szerk.) 2015: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Szili Katalin 2007: Az udvariasság pragmatikája. Magyar Nyelvőr 131: 1-17.

 

Austin, J. L. 1962: How to Do Things With Words. Oxford University Press.

Brown, Penelope – Levinson, Stephen C. 1978: Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press.

Grice, H. Paul 1989: Studies in the Way of Words. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Leech, Geoffrey N. 1983: Principles of Pragmatics. London: Longman.

Levinson, Stephen C. 1983: Pragmatics. Cambridge University Press.

Mey, Jacob L. 1993: Pragmatics: An Introduction. Oxford: Blackwell. (Second edition: 2001.)

Sperber, Dan – Wilson, Deirdre 2005: Pragmatics. In F. Jackson and M. Smith (eds.): Oxford Handbook of Contemporary Philosophy. Oxford: OUP, 468-501.

Verschueren, Jef – Östman, Jan-Ola – Blommaert, JAn (eds.) 1995: Handbook of Pragmatics. Amsterdam: Benjamins.

Wierzbicka, Anna 1991: Cross-cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. Berlin – New York: Mouton de Gruyter

 

A verbális agresszió. Tabu és eufemizmus

Batár Levente: Adalékok a nyelvi agresszió kutatásához. e-nyelvmagazin.hu 2012. 01. 03. Online.

Domonkosi Ágnes 2008: A nyelvi agresszió szerepe a személyközi viszonylatokban. In: Zimányi Á. (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom XXXV. Eger, 53-60.

Kegyesné Szekeres Erika 2008: Verbális agresszió és nemi sztereotípiák. In: Zimányi Á. (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom XXXV. Eger, 61-89.

Verbális agresszió

 

Az érvelés, az érvek fajtái, az érvek hibái. Vita, vitakultúra, disputa

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris.

Aczél Petra 2017: Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Retorika

 

Befolyásolás, meggyőzés, manipuláció. Marketing és nyelv

Bártházi Eszter 2008: Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban. In: Magyar Nyelv 104/4, 443–463.

Dyer, Gillian 2008: A reklám nyelve. In: Síklaki István (szerk.): Szóbeli befolyásolás II. Budapest: Typotex, 287-303.

Péter Mihály 2012: A leplező nyelv. Budapest: Tinta Könyvkiadó (különösen: 98-104.).

Pléh Csaba 2012: A társalgás pszichológiája. Budapest: Libri (5. fejezet).

Pratkanis & Aronson 1992: A rábeszélőgép. Budapest: Ab ovo (különösen: 42-61.).

Síklaki István 1994: A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest (különösen: 131-181.).

Zentai István – Tóth Orsolya 1999: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben. Typotex.

Marketing és nyelv, marketolingvisztika

 

Politikai korrektség (PC)

Politikai korrektség (PC)

  

 

 

Keresés

Google-ajánlat